لغت نامه

 

لغت نامه هـاے دنیا را باید آتشــ زد . . .

 

 

جـلوے واژه ے نبودنــ نوشـتـہ انـد :

 

 

"عـدمــ حـضور شخصے یـا چیـزے"

 

 

همینــ !

 

 

چــقـدر نـ ـ ـ ـبـ - - -ودن تــو را

 

 

سـاده فرضــ مـے ڪنـنـد . . .

 

/ 0 نظر / 67 بازدید