گــُـر می گیـــرم

بگـذار خـدا


جهنـم اش را به رخ بکشــد


من فقط با داغی لبان تـــو


گــُـر می گیـــرم

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
paria

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم

ALONE

خیلی قشنگ بود. منم اپم سر بزن

محسن

ایول خیلی قشنگ بود معلومه خیلی عاشقی..... عاشقان دانند درد عاشق را.... یه سری به ما بزن