قطار

 قطار می رود...

   تو می روی...

     تمام ایستگاه می رود...

         و من چه قدر ساده ام...

               که سال های سال...

                   در انتظار تو...

                       کنار این قطار رفته ایستاده ام...

                          و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام...

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید