باران

بــــاران

بهانه ای بــــود...

کـــــه زیر چتــــــــــــر من...

تا انتهای کــــــــــــــــــــــــــوچه بیایی...
 

کـــاش...

نـه کوچه انتهایی داشت...

و نه بـــــــــــــاران بند می آمد...
 
 
 
 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید