این پست عنوان ندارد...

همیشه همین گونه بوده

                      تو سرد میشدی

                                      من

                                             از

                                                     دهان

                                                               می افتادم...

/ 0 نظر / 13 بازدید